Oferta formativa para o alumnado de ESO

Oferta formativa para o alumnado de ESO

Alumnado e familias,

Aquí podedes atopar información sobre as modalidades preferentes e a oferta dalgúns centros da zona para continuar a formación despois de ESO:

Modalidades de bacherelato preferentes e materias vinculadas para o acceso a ciclos do grao superior

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES Ricardo Carvalho Calero

CIFP Ferrolterra

IES Fene