Concrecións do servicio de comedor

Concrecións do servicio de comedor

O servicio de comedor terá unha asistencia máxima de 25 alumnos nunha única quenda.
– So poderán optar ao servicio de comedor aqueles alumnos que queden todos os días.
– Será imprescindible acreditar a necesidade do uso do servicio a través da seguinte documentación:
– Certificado de empresa acreditando que a persona non pode flexibilizar o horario nin traballar telemáticamente.
– Declaración responsable de que ninguén pode vir recoller ao alumno.

– – No caso de que o número de solicitudes sexa superior a 25 baremarase en base aos seguintes criterios:
1º Irmáns no centro.
2º Renta per cápita (menor renta maior puntuación)
3º Distancia á casa (maior distancia maior puntuación)
4º Distancia ao traballo (maior distancia maior puntuación).