Axudas para o curso escolar 2014-15.

Estimados pais/ nais/ titores: Infomámoslles que se abre o prazo de solicitude das axudas para a adquisición de libros de texto, material curricular e material didáctico para o vindeiro curso 2014-2015.

Destinatarios: Todo o alumnado que no curso 2014-2015 vaia a cursar Educación Primaria ou Educación Secundaria Obrigatoria.

Prazo de solicitude: Para o alumnado de Educación Primaria: do 2 de Xuño ao 2 de Xullo de 2014, ambos inclusive.

Para o alumnado da E. S. O.: do 25 de Xuño ao 28 de Xullo de 2014, ambos inclusive e no prazo extraordinario, do 2 de Setembro ao 2 de Outubro de 2014,ambos inclusive.

 Obrigas dos beneficiarios, segundo a orde do 28 de maio do 2014        

A concesión da axuda comporta as seguintes obrigas (artigo 14).

a) Seguir as directrices que marca a orde da convocatoria e destinar o importe da axuda na súa integridade á adquisición dos libros de texto propios do curso académico para o que se solicitou a axuda, segundo a relación que, para tal efecto, teña publicado o centro onde estea matriculado o alumnado.

d) Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo ao importe das axu­das, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014/15 (xuño ou setembro, se­gundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización nos seguintes cursos académicos como medida que favoreza o establecemento dun sistema de socialización do seu uso.

 Nota:Exclúese desta obriga o alumnado beneficiario de 1º e 2º de primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, nos casos en que o material adquirido con cargo a axuda non poida ser reutilizado.

Orde do Diario Oficial de Galicia.